Články

7.10.2014

Otevřený dopis

Dovoluji si umístit na školní web otevřený dopis jednoho z rodičů žákyně naší školy, který jsme obdrželi elektronickou cestou.
Velmi si vážím odvahy rodiče, který se nebojí veřejně vystoupit a vyjádřit škole podporu, i když tomu v minulých měsících bylo právě naopak.
Za celý kolektiv autorovi dopisu děkuji.
Mgr. Štěpánka Hanzlová, ředitelka školy

OTEVŘENÝ DOPIS ŘEDITELCE ZŠ A MŠ ČERVENÉ PEČKY
Vážená paní ředitelko,
s ohledem na ne zcela běžnou atmosféru panující v poslední době na škole,jejímž řízením jste byla
pověřena,dovolte mi vyjádřit otevřeně svůj názor.
Vámi řízenou školu (a ještě dříve školku) jsme si před čtyřmi lety vybrali po zralé úvaze z několika
možností pro naši dceru,aby se jí tak dostalo kvalitního vzdělání i výchovy mimo rodinu.
Rozhodujícími faktory naší volby bylo prostředí školy ,zcela zřetelné řízení školy a pověst zde
působících pedagogů.Nešlo nám tolik o to,kolik má škola počítačů , interaktivních tabulí či kroužků,
ale hledali jsme prostředí, kde učitelé rádi učí a mají děti rádi, kde se i pan školník při setkání usměje
a odpoví na pozdrav.Také odpovídající zázemí a dostatek zeleně. To jsme v Červených Pečkách našli,
a jsme rádi že nacházíme i nadále.
Škola,ve Vašem případu spojená mateřská školka se základní školou, je opravdu „velký podnik“ a
vyžaduje kvalifikované řízení jak po stránce lidské,tak i ekonomické. A to při neustálé adaptaci na
rychlý rozvoj společnosti,zejména informačních technologií ,jakož i na neustále se zdokonalující či se
měnící koncepce vzdělávání vyhlašované Ministerstvem školství. Ne každý rodič si to v běhu denních
povinností uvědomuje.
Pokud to mohu vyhodnotit osobně, jsem přesvědčen, že jako ředitelka školy si vedete velmi dobře a
jste dobrý pedagog i schopný manažer, který má autoritu i vhodně sestavený tým spolupracovníků .
Můj osobní názor se za dobu docházky mé dcery do školky/školy změnil jen k lepšímu,denně se
osobně přesvědčuji, že volba školy byla správná.K tomuto tvrzení mne opravňuje životní zkušenost,
mé další dvě již odrostlé děti absolvovaly školní docházku v jiných školách a srovnání vychází
jednoznačně ve prospěch školy v Červených Pečkách.Proto chci podpořit Vás a tým Vašich
kolegů.Žijeme ve velmi hektické době,která nás všechny poznamenává a mění se bohužel i žebříček
hodnot.
Škola potřebuje řád a vedení s jasnou koncepcí, přičemž platí, že ani sebelepší koncepce školní výuky
nenahradí nutné minimum zásad a základů slušného chování a mravní výchovy,které si má každý žák
přinášet již z rodinného prostředí. Absence těchto základů vede nutně dříve či později ke střetu
s obecně platnými normami,jichž je škola dobrým nositelem. S těmito střety počítejte,budou vás
provázet dokud budete zastávat své místo.Nedejte se jimi však otrávit.Máte za sebou kus práce,za
kterou se rozhodně nemusíte stydět.
Aktivním zapojením rodičů při řešení prvotních ,byť jen menších střetů, předejdete jejich nárůstu do
míry, která je ve svých důsledcích škole ke škodě.Účast rodičů je nutná i přes obecnou povědomost o
tom,že rodiče mají stále méně času na výchovu a péči o své děti a často předpokládají, že se o toto
postará škola.Pro důvěru je potřebná vzájemná součinnost. Je to základní předpoklad dobré
atmosféry na škole.Probuzená iniciativa rodičů přispěje k naplnění společného cíle, jímž je dobro
našich dětí,jejich všestranná a kvalitní výchova a vzdělávání.Tým Vašich spolupracovníků je schopný
a vyrovnaný ,jistě tuto iniciativu zachytí a bude se vám společně dařit.
S pozdravem,
Ing.Roman Kraus
otec žákyně 2.třídy ZŠ a MŠ Červené Pečky,e-mail:roman.mdq@volny.cz


Fotogalerie